Vilkår & Betingelser

Sist oppdatert: 11. mai 2021


Ainasana-nettstedet eies og drives av AINASANA AS, organisasjonsnummer: 926561200 MVA. For at du skal føle deg trygg når du handler hos oss, har vi utarbeidet følgende vilkår og betingelser. Ved å bestille fra oss godtar du disse vilkårene.


Innledning:
Dette kjøpet styres av følgende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett er i hovedsak regulert av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren umistelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke tolkes som å begrense de lovbestemte rettighetene, men angir partenes viktigste rettigheter og forpliktelser for handel. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, informasjon gitt i ordreløsningen og eventuelle spesielle avtalte vilkår. I tilfelle konflikt mellom informasjonen, vil det som er spesifikt avtalt mellom partene ha forrang, så lenge det ikke strider med obligatorisk lovgivning. Avtalen vil også bli supplert med relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom bedrifter og forbrukere.

2. Partiene
Selgeren er Ainasana-merke fra AINASANA AS, Bjørnefaret 1A, 2014 BLYSTADLIA. E-post: info@ainasana.com. Tlf: 92497981, organisasjonsnummer: 926561200, og blir heretter referert til som selger / selger.
Kjøper er forbruker som gjør bestillingen, og blir heretter referert til som kjøper / kjøper.

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenestene er den totale prisen kjøperen må betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og merkostnader. Innenriks skipsfart i Norge kan komme i tillegg fra 100 NOK. Tilleggskostnader som selgeren før kjøpet ikke har informert om, skal ikke kjøperen bære hvis salget er i Norge. For kjøpere utenfor Norge legges lokale kostnader til for import, frakt og andre kostnader for det aktuelle landet der varene importeres.

4. Å inngå avtale
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er imidlertid ikke bindende hvis det har vært skrive- eller skrivefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og motparten innså eller burde ha innsett at en slik feil eksisterte.

5. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra den sendes fra selgeren til kjøperen. Hvis kjøper bruker et kredittkort eller debetkort når han betaler, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura utstedes faktura til kjøper når varen sendes. Betalingsfristen er oppgitt på fakturaen og er minimum 14 dager fra mottakelse. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med en påfølgende faktura.

6. Levering
Levering skjer når kjøperen, eller hans representant, har overtatt saken. Hvis leveringstiden ikke er oppgitt i ordreløsningen, må selgeren levere varen til kjøperen uten unødig forsinkelse og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen må leveres til kjøperen med mindre annet er avtalt mellom partene.
I noen tilfeller tilbyr selgeren forhåndsbestilling av utvalgte varer. Leveringstiden for den forhåndsbestilte varen er oppgitt med datoen i produktbeskrivelsen.

7. Varens risiko
Risikoen for varene overgår til kjøperen når han eller hans representant har fått varene levert i samsvar med punkt 6.


8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angreretten, kan kjøperen kansellere kjøpet av varen i samsvar med angrerettloven. Kjøperen må varsle selgeren om bruken av angreretten innen 14 dager etter at fristen begynner å løpe. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Hvis fristen slutter på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste arbeidsdag. Avbestillingsfristen anses å være overholdt dersom melding sendes før fristens utløp. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er utøvd, og varselet bør derfor gjøres skriftlig (angrerett, e-post eller brev).

Avbestillingsperioden begynner å løpe:
• Når du kjøper individuelle varer, vil kanselleringsperioden løpe fra dagen etter at varen (e) er mottatt.

• Hvis et abonnement selges, eller avtalen innebærer regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter at den første forsendelsen er mottatt.
• Hvis kjøpet består av flere leveranser, vil kanselleringsperioden løpe fra dagen etter at den siste leveransen er mottatt.

Angrefrist forlenges til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen hvis selgeren ikke oppgir før avtalen inngås at det er rett til uttak og et standardisert uttaksskjema. Det samme gjelder i tilfelle mangel på informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for bruk av angreretten. Hvis den næringsdrivende gir informasjonen i løpet av disse 12 månedene, utløper kanselleringsperioden fortsatt 14 dager etter den dagen kjøperen mottok informasjonen.

Når du bruker angreretten, må varen returneres til selgeren uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved retur av varen, med mindre annet er avtalt eller selgeren ikke har oppgitt at kjøperen vil dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke sette et gebyr for kjøpers bruk av angreretten.

Kjøperen kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å bestemme varens art, egenskaper og funksjon uten at angreretten bortfaller. . Hvis testing eller testing av varen går utover det som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøper være ansvarlig for enhver redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å betale kjøpesummen tilbake til kjøperen uten unødvendig forsinkelse, og senest 14 dager fra selger ble varslet om kjøpers beslutning om å utøve angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betaling til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøperen har levert dokumentasjon på at varene er returnert.


9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpers rettigheter og frist for rapportering av krav
Hvis selgeren ikke leverer varene eller leverer dem for sent i samsvar med avtalen mellom partene, og dette skyldes ikke kjøper eller omstendigheter på kjøpers side, kan kjøper i samsvar med reglene i kapittel 5 i forbrukerkjøpsloven holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse. / eller kreve erstatning fra selger. I tilfelle krav om misligholdsrettigheter, bør meldingen av bevismessige årsaker være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

kjøper kan opprettholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse hvis det er en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller hvis oppfyllelsen vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det er i vesentlig uforholdsmessig forhold til kjøpers interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene forsvinne innen rimelig tid, kan kjøperen fortsatt kreve oppfyllelse. Kjøperen mister retten til å kreve oppfyllelse hvis han eller hun venter urimelig lenge på å fremme kravet.

Heving

Hvis selgeren ikke leverer varene på stedet leveringstid, skal kjøperen oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Hvis selgeren ikke leverer varen innen den ekstra fristen, kan kjøperen kansellere kjøpet. Imidlertid kan kjøperen kansellere kjøpet umiddelbart hvis selgeren nekter å levere varen. Det samme gjelder hvis levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelse av avtalen, eller hvis kjøper har informert selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Hvis varen leveres etter den tilleggsfristen som er satt av forbrukeren eller etter leveringstiden som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må kravet om heving fremsettes innen rimelig tid etter at kjøperen ble kjent med leveransen.

Erstatning

Kjøper kan kreve erstatning for et mindre tap på grunn av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis selgeren beviser at forsinkelsen skyldes en hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne vært tatt i betraktning på tidspunktet for avtalen, unngått eller overvunnet konsekvensene av.

10. Mangel på varen - kjøpers rettigheter og klagefrist
Hvis det er en mangel på varen, må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde blitt oppdaget, varsle selgeren om at han eller han hun vil påberope seg mangelen. Kjøperen har alltid klaget i tide hvis det skjer innen 2 måneder. fra mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.
Hvis varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller omstendigheter på kjøpers side, kan kjøperen, i samsvar med reglene i forbrukerkjøpsloven, Kapittel 6, tilbakeholde kjøpesummen, velg mellom korreksjon og omlevering, kreve prisavslag og / eller kreve at avtalen ble avsluttet. Klager til selgeren må gjøres skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøper kan velge mellom å kreve feilen rettet eller levering av lignende varer. Selger kan likevel motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller selgeren medfører urimelige kostnader. Korrigering eller omlevering må skje innen rimelig tid. Selgeren har i utgangspunktet ikke rett til å gjøre mer enn to utbedringsforsøk for den samme mangelen.

Prisavslag
Kjøper kan kreve en passende prisavslag hvis varen ikke er korrigert eller returnert. Dette betyr at forholdet mellom redusert og avtalt pris tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Hvis det er spesielle grunner til det, kan prisreduksjonen i stedet settes lik betydningen av mangelen for kjøperen.

Heving
Hvis varen ikke er reparert eller returnert, kan kjøperen også kansellere kjøpet når mangelen ikke er ubetydelig.

Retur
Varene returneres ikke uten skriftlig avtale. Returvarer må fremstå ubrukt, uten skade, og returneres i original emballasje. Retur skjer på kjøpers bekostning og risiko.

Selgers rettigheter i tilfelle kjøpers mislighold
Hvis kjøperen ikke betaler eller oppfyller de andre forpliktelsene i henhold til avtalen eller loven, og dette skyldes ikke selger eller forhold på selgers side, kan selger etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde tilbake varen, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve opphør av avtalen og kreve erstatning fra kjøperen. Avhengig av omstendighetene vil selgeren også kunne kreve renter ved forsinket betaling, innkrevingsgebyr og et rimelig gebyr for ikke-innsamlede varer.

• Oppfyllelse
Selgeren kan opprettholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Hvis varen ikke blir levert, mister selgeren sin rett hvis han venter urimelig lenge på å fremme kravet.

• Heving
Selgeren kan si opp avtalen hvis det foreligger en vesentlig mislighold eller annen vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selgeren kan fortsatt ikke trekke seg hvis hele kjøpesummen er betalt. Hvis selgeren setter en rimelig tilleggsfrist og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selgeren kansellere kjøpet.

• Renter ved forsinket betaling / innkrevingsgebyr
Hvis kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter på kjøpesummen i henhold til lov om forsinkelsesrente. Ved manglende betaling kan kravet, etter forhåndsvarsel, sendes for inkasso. Kjøperen kan deretter holdes ansvarlig for avgifter i henhold til inkassoloven.

• Gebyr for uinnhentede ikke-forhåndsbetalte varer
Hvis kjøperen ikke samler inn ubetalte varer, selger kan kreve kjøper et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varene til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti
Garanti gitt av selger eller produsent gir kjøper rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har i henhold til obligatorisk lovgivning. En garanti innebærer således ingen begrensninger på kjøpers rett til klage og krav i tilfelle forsinkelse eller mangler i henhold til punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger
Den som er ansvarlig for behandling av innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøper godtar noe annet, kan selger, i samsvar med personopplysningsloven, kun samle inn og lagre personopplysningene som er nødvendige for at selgeren skal kunne utføre forpliktelsene i henhold til avtalen. Kjøpers personlige informasjon vil bare bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for selgeren å gjennomføre avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jfr. punkt 9 og 10. Partene skal prøve å løse eventuelle tvister i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, kan kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

 

 

Vilkår for bruk

Sist oppdatert: 11. mai 2021

Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere, kunder, leverandører og / eller andre som får tilgang eller bruke nettstedet vårt, eller andre relaterte tjenester, samlet referert til som "tjenester" av Ainasana, eid og drevet av AINASANA AS, inkludert "selskapet", "vi" og "vårt". Ved å besøke nettstedet vårt www.ainasana.no og www.ainasana.com og / eller kjøpe noe fra oss, godtar du våre "tjenester" og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("vilkår for bruk", "vilkår) "). Les disse bruksvilkårene nøye. Din tilgang til og bruk av tjenestene er underlagt din aksept av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar noen av vilkårene, ikke bruk tjenestene.

Endringer i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre eller revidere disse vilkårene når som helst. Hvis vi gjør betydelige endringer i disse vilkårene, vil vi varsle deg, for eksempel ved å legge ut en melding på nettstedet før endringene trer i kraft. Vi vil også indikere øverst på denne siden hvilken dato de siste revisjonene ble gjort til "Sist oppdatert". Ved å fortsette å bruke tjenestene etter at disse revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene regelmessig for å sikre at du forstår vilkårene og betingelsene som gjelder for din bruk av tjenesten. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten. Vi forbeholder oss også retten til å nekte ytterligere eller fortsatt tilgang til tjenesten til enhver besøkende, eller enhver bruker som har brutt noen aspekter av disse bruksvilkårene.

Tilgang til våre tjenester
Våre tjenester er ment for bruk av personer som er 18 år eller eldre, eller mindreårige (ikke over 18) kan ha fullmakt fra voksne til å handle på nettstedet. Vårt firma samler ikke bevisst personlig informasjon fra barn under 18 år. Du godtar herved at du har fylt 18 år og har den nødvendige autoritet og myndighet til å binde deg til disse vilkårene. Du har heller ikke tilgang til og kan ikke bruke tjenestene våre hvis vi tidligere har utestengt deg fra tjenestene på grunn av vilkår og / eller personvern eller stengt kontoen din.

Brukerkonto og sikkerhet
For å kunne bruke noen av funksjonene som tilbys via nettstedet, må du opprette en brukerkonto og oppgi personlig informasjon som navn, fødselsdato, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Vi ber deg om å oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon om deg selv, for å muliggjøre feilfritt kjøp og levering av produkter. Du kan ikke utgi deg for en annen person eller opprette en konto for noen andre enn deg selv, oppgi en e-postadresse som ikke er din, eller opprette flere kontoer.

Du kan velge å registrere deg med sosiale mediekontoer som Facebook. Ved å opprette en konto via sosiale medier som Facebook, tillater du Ainasana å få tilgang til og bruke viss informasjon om sosiale medier. Se personvern for detaljer om informasjonen vi samler inn og vårt formål. Hvis du får tilgang til våre tjenester fra slike sosiale medier, bør du også lese og godta deres respekterte vilkår for bruk og personvernregler.

Du er ansvarlig for å holde passordet ditt for brukerkontoen konfidensielt, samt ansvarlig for alle aktiviteter som oppstå i forbindelse med kontoen din. Du er ansvarlig for eventuelle skader som følge av at tredjeparter blir kjent med passordet ditt. I dette tilfellet samtykker du i å varsle oss umiddelbart hvis du oppdager uautorisert bruk av kontoen din. Hvis du har glemt passordet ditt eller passordet har blitt brukt av en tredjepart uten tillatelse, kan du be om et nytt passord. Vi forbeholder oss retten til å lukke kontoen din når som helst og uansett grunn.

Du kan velge å se på produkter og kjøpe som en "gjest" uten brukerkonto. Vi samler bare inn den nødvendige informasjonen du tilbyr oss for å kunne fullføre kjøpet og leveransen av varene til deg.

Bruker ansvar og forpliktelser
Ved å bruke nettstedet godtar du at du under ingen omstendigheter vil publisere støtende, unøyaktige, ufullstendige, fornærmende, truende, skremmende, trakasserende, rasistiske, ulovlige materiale eller materiale som krenker eller krenker en annen persons rettigheter, andre brukere av våre tjenester eller tredjeparter. Vi forbeholder oss retten til å bestemme, etter eget skjønn, hva som utgjør trakassering eller forseelse, og hvor det har skjedd. Vi kan fjerne ulovlig eller uønsket innhold fra nettstedet når som helst og uten å konsultere de respektive brukerne. Sørg også for at ditt bidrag er relevant. For eksempel er anmeldelser ikke stedet å snakke om politikk, politisk ideologi, ekstraordinære omstendigheter eller andre ting som ikke har noe med forbrukeropplevelser å gjøre. Når det gjelder personvern, må du ikke publisere andres private informasjon, eller laste opp bilder eller videoer av kunder eller andre uten deres tillatelse. Selskapet kan også, etter eget skjønn, helt eller delvis nekte tilgang til alle vi mener oppfører seg upassende i disse vilkårene.

Ansvar for innholdet ditt
Du er personlig ansvarlig for publisert innhold på våre tjenester. Dette inkluderer meldinger eller anmeldelser i form av tekst, bilder, videoer og eller annen informasjon du viser offentlig. Du påtar deg alle risikoer knyttet til innholdet ditt, inkludert andres tillit til kvaliteten eller påliteligheten eller formidlingen av informasjon i innholdet ditt som gjør deg personlig identifiserbar. Du bekrefter at du eier, eller har de nødvendige tillatelsene til å bruke og autorisere bruken av innholdet ditt. Du kan ikke på noen måte antyde at innholdet ditt er sponset eller godkjent av Ainasana. Videre kan du bli holdt juridisk ansvarlig hvis for eksempel innholdet ditt inneholder materiale som er falskt, misvisende, ulovlig eller ærekrenkende; krenker tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, patenter, personvern, publiseringsrettigheter eller eiendomsrett; inneholder ulovlig materiale, inkludert injurier eller pornografi; utnytter eller på annen måte skader mindreårige eller utgjør brudd på lover eller forskrifter.

Vår rett til å bruke innholdet ditt
Vi forbeholder oss retten til å bruke innholdet ditt på forskjellige måter, inkludert offentlig visning, omformatering, modifisering, oversettelse, analyse og inkludering i markedsføring og kommersielt arbeid; markedsføre det, distribuere det og la andre gjøre det samme i forbindelse med egne nettsteder og medieplattformer. Du gir oss herved rettighetene til å bruke innholdet ditt til ethvert formål lokalt og globalt. Du gir også brukere av tjenestene våre og alle andre medier en ugjenkallelig rett til tilgang til innholdet ditt i forbindelse med deres bruk av våre tjenester og alle andre medier. Du gir avkall på alle krav og krav om rettigheter relatert til innholdet ditt mot Ainasana.

Brukerinnhold
Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller redigere brukerinnhold når som helst etter eget skjønn. av en eller annen grunn uten varsel til deg. For eksempel kan vi fjerne en anmeldelse hvis vi anser det i strid med retningslinjene våre for innhold. Vi har ingen forpliktelse til å beholde eller gi deg kopier av innholdet ditt, og vi gir ingen garantier for konfidensialiteten til innholdet ditt.

Annonsering
Vi kan offentliggjøre annonser og annen informasjon relatert til eller inkludert i innholdet ditt. Du har ikke krav på kompensasjon for slik reklame. Annonsering kan endres når som helst uten spesifikk varsel til deg.

Ansvarsfraskrivelse og begrensninger
Enkelte opplysninger kan inneholde feil, inkludert prisfeil, trykkfeil og andre feil eller unøyaktigheter, som vi sørger for å rette, men holdes ikke ansvarlige. Vi kan ikke garantere at tjenestene alltid vil være trygge eller feilfrie, eller at tjenestene alltid vil fungere uten forstyrrelser, forsinkelser eller endringer. Med den uttrykkelige forståelsen at vi ikke kan overvåke eller kontrollere brukerinnhold til enhver tid, noe som betyr at bruken din er etter eget skjønn og på egen risiko. Dermed er vi ikke ansvarlige for tap eller skade som kan oppstå, for eksempel på grunn av funksjonsfeil i tjenestene, utilgjengelighet eller din avhengighet av kvaliteten eller påliteligheten til produktkategoriene eller omtalene, som finnes på eller gjort tilgjengelig gjennom våre tjenester.

Tredjeparter og eksterne lenker
Nettstedet kan inneholde lenker eller lenker til tredjeparts nettsteder, tjenester eller andre aktiviteter som ikke kontrolleres eller eies av Ainasana. Hvert tredjeparts nettsted har sine egne vilkår som gjelder for deg og er atskilt fra våre vilkår og betingelser. Vi kontrollerer eller støtter ikke tredjeparts nettsteder. Du godtar at vi ikke er ansvarlige for innholdet på slike tredjeparts nettsteder. Din bruk av tredjeparts nettsteder er derfor på egen risiko. Vi oppfordrer deg derfor til å lese vilkårene og personvernreglene når du bruker tredjeparts nettsteder.

Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om vilkårene for bruk, kan du kontakte oss på

AINASANA AS
Organisasjonsnummer: 926561200 MVA
E-post: info@ainasana.com Adresse: Bjørnefaret 1A
2014 BLYSTADLIA
NORGE